print
הדפסה
English
עברית
 
 

חיה קושניר קטלוג

חוברות חינוכיות לילדים, הורים, מטפלים ומורים
מאת חיה קושניר

 

מוכנות כתיבה
נהנים לכתוב מוכנות לכתיבה
נעים לכתוב מוכנות לכתיבה
מדריך לאיתור קשיים
נהנים לכתוב מספרים
נהנים לכתוב בדפוס
כתיבה
נהנים לכתוב בכתב
פלקטים לכיתה/קליניקה
נעים לכתוב בסטיקים
כרטיסי תרגול
משטרת הכתב
נעים לכתוב העתקה מהלוח
נעים לכתוב הכתב
מדריך לאבחון בקשיים בכתיבה
נהנים לכתוב בכתב
מדריך למורה
אינטליגנציה רגשית
המפתח להצלחה
אז מה עושים?
מאמרים
מאמרים
תגובות מילדים

 

English Books
Workbooks for children, parents, therapists and teachers to develop pre-writing and writing skills in hebrew and to enhance emotional intelligence in young children.
צרו קשר טופס הזמנה על המחברת עמוד הבית

חוברות חינוכיות חווייתיות לילדים צעירים לפיתוח כישורי מוכנות לכתיבה, כתיבה ואינטליגנציה רגשית. כל הפעילויות מבוססות על שיטה חינוכית-טיפולית משולבת, מקורית ושיטתית, המקדמת את התפתחות הילדים.

מתאימות לילדים בשיתוף עם הורים, מטפלים ומורים, השואפים לעזור לילדים להצליח.

נהנים לכתוב - מדריך למורה ניתן להוריד את המדריך כולו

חוברות למוכנות לכתיבה
נהנים לכתוב - מוכנות לכתיבה

פעילויות חושיות-מוטוריות לפיתוח המוכנות לכתיבה.

נהנים לכתוב מספרים

פעילויות חושיות-מוטוריות וקוגנטיביות ללימוד מושגים של 10-1 וכתיבה הספרות.
       
נעים לכתוב מוכנות לכתיבה מדריך לאיתור קשיים

הסבר של אבני יסוד למוכנות לכתיבה וכלי אבחון לאיתור קשים בגיל הגן

נהנים לכתוב בדפוס

חוברת רב-חושית ללימוד אותיות האלף-בית בדפוס: זיהוי האות, הצליל ותרגול כתיבה בכיוון הנכון
 
חוברות ואביזרים לפיתוח מיומנות הכתיבה

פלקטים לכיתה/קליניקה

5 פלקטים צבעוניים עם למינציה לתליה בכיתה לפי קבוצות האותיות של נהנים לכתוב בכתב.


נהנים לכתוב בכתב

לימוד אותיות הכתב בשיטה מקורית, שיטתית ורב-חושית.

 

כרטיסי תרגול לעבודה יחידנית

27 כרטיסי תרגול עם למינציה של אותיות הכתב לפי שיטת נהנים לכתוב בכתב.


נעים לכתוב בסטיקים

ערכה רב-חושית (בעזרת WIKKI STIX) ככלי עזר לחוברת
נהנים לכתוב בכתב

 

נעים לכתוב נעים לכתוב - העתקה מהלוח

חוברת לפיתוח כישורים חזותיים-מוטוריים לשיפור מיומנות ההעתקה מהלוח.


משטרת הכתב

תכנית רב חושית לשיפור קריאות הכתב לילדי כיתה ב' ומעלה.

 

נהנים לכתוב בכתב - מדריך למורה

דרכי ההפעלה של שיטת נהנים לכתוב ופיתוח ארגון בדף.

ניתן להוריד את המדריך כולו


נעים לכתוב הכתב - מדריך לאבחון קשיים בכתיבה

הסבר תיאורטי לאבחון המקור של קשיי הילדים בכתיבה וטיפולם.

 
 
חוברות לפיתוח אינטליגנציה רגשית
אז מה עושים?

חוברת מאוירת לפיתוח כישורי לפתרון בעיות יומ-יומיות.

המפתח להצלחה

חוברת הסבר ופעילויות לפיתוח אינטליגנציה רגשית ומוכנות ללמידה בילדים צעירים.