print
הדפסה
English
עברית
 
 

חיה קושניר קטלוג

חוברות חינוכיות לילדים, הורים, מטפלים ומורים
מאת חיה קושניר

 

מוכנות כתיבה
נהנים לכתוב מוכנות לכתיבה
נעים לכתוב מוכנות לכתיבה
מדריך לאיתור קשיים
נהנים לכתוב מספרים
נהנים לכתוב בדפוס
כתיבה
נהנים לכתוב בכתב
פלקטים לכיתה/קליניקה
נעים לכתוב בסטיקים
כרטיסי תרגול
משטרת הכתב
נעים לכתוב העתקה מהלוח
נעים לכתוב הכתב
מדריך לאבחון בקשיים בכתיבה
נהנים לכתוב בכתב
מדריך למורה
אינטליגנציה רגשית
המפתח להצלחה
אז מה עושים?
מאמרים
מאמרים
תגובות מילדים

 

English Books
Workbooks for children, parents, therapists and teachers to develop pre-writing and writing skills in hebrew and to enhance emotional intelligence in young children.
צרו קשר טופס הזמנה על המחברת עמוד הבית
כתיבה

נהנים לכתוב בכתב

חוברת זו מכינה את התלמידים לכתיבה ברורה ומהירה של אותיות כתב, ומעודדת אותם לקבל אחריות לעבודתם. היא מיועדת לילדי כיתות א' ולכל התלמידים, הנמצאים בשלב הקניית אותיות הכתב ותרגול כתיבתן.


איורים: סופיה פולונסקי

החוברת מושתתת על דיוקי כתיבה באמצעות תנועה ותרגול גופני ותוך הפעלת החושים. בשיטה זו לומדים התלמידים את אותיות האלף-בית בחמש קבוצות של אותיות, שצורתן דומה. כל קבוצה מיוצגת על-ידי הדמיה ברורה, המזכירה לתלמידים את הדגם המוטורי הנחוץ לכתיבת האותיות בכיוון הנכון ובעיצוב הנכון. אמירת "מילת הקסם" מחזקת את הזיכרון הפנימי של כיוון האות ושל צורתה. השילוב המיידי של האותיות לתוך מילים ומשפטים מאפשר לתלמידים לקשר בין קריאה וכתיבה כבר בראשית דרכם.

דף הביקורת, המתלווה לתרגול של כתיבת משפטים, מעודד את התלמידים לקבל על עצמם את האחריות על עבודתם, ומאפשר להם לבקר את כתב-ידם ואת רכיביו ולשפר את הכתב לפי הנדרש.

דוגמה 1: סיכום קבוצות ההדמיות

דוגמה 2: הכרת הקבוצה

דוגמה 3: תרגול מילים בכתב

דוגמה 4: תרגול משפטים בכתב