print
הדפסה
English
עברית
 
 

חיה קושניר קטלוג

חוברות חינוכיות לילדים, הורים, מטפלים ומורים
מאת חיה קושניר

 

מוכנות כתיבה
נהנים לכתוב מוכנות לכתיבה
נעים לכתוב מוכנות לכתיבה
מדריך לאיתור קשיים
נהנים לכתוב מספרים
נהנים לכתוב בדפוס
כתיבה
נהנים לכתוב בכתב
פלקטים לכיתה/קליניקה
נעים לכתוב בסטיקים
כרטיסי תרגול
משטרת הכתב
נעים לכתוב העתקה מהלוח
נעים לכתוב הכתב
מדריך לאבחון בקשיים בכתיבה
נהנים לכתוב בכתב
מדריך למורה
אינטליגנציה רגשית
המפתח להצלחה
אז מה עושים?
מאמרים
מאמרים
תגובות מילדים

 

English Books
Workbooks for children, parents, therapists and teachers to develop pre-writing and writing skills in hebrew and to enhance emotional intelligence in young children.
צרו קשר טופס הזמנה על המחברת עמוד הבית
מוכנות כתיבה
  נהנים לכתוב מספרים


איורים: סופיה פולונסקי
חוברת זו מחולקת לשלושה חלקים:
הסבר תיאורטי (למבוגרים) של ההתפתחות החושית-תנועתית כבסיס לכתיבת ספרות. .1
   
פעילויות חושיות-תנועתיות לפיתוח הבנת מושגי הכמות והרצף של המספרים מ10-1, המלווות בתרגילי דף ועיפרון. .2
   
תרגילים חושיים-תנועתיים לחימום, המבוססים על עיצוב הצורות הבסיסיות, שמהן מעצבים את המספרים (קווים אנכיים, אופקיים ומעוגלים), ובהמשך - תרגול של כתיבת הספרות. .3
   

דוגמה 1: כמות ורצף של המספרים

דוגמה 2: כתיבת הספרות

דוגמה 3: כתיבת הספרות