print
הדפסה
English
עברית
 
 

חיה קושניר קטלוג

חוברות חינוכיות לילדים, הורים, מטפלים ומורים
מאת חיה קושניר

 

מוכנות כתיבה
נהנים לכתוב מוכנות לכתיבה
נעים לכתוב מוכנות לכתיבה
מדריך לאיתור קשיים
נהנים לכתוב מספרים
נהנים לכתוב בדפוס
כתיבה
נהנים לכתוב בכתב
פלקטים לכיתה/קליניקה
נעים לכתוב בסטיקים
כרטיסי תרגול
משטרת הכתב
נעים לכתוב העתקה מהלוח
נעים לכתוב הכתב
מדריך לאבחון בקשיים בכתיבה
נהנים לכתוב בכתב
מדריך למורה
אינטליגנציה רגשית
המפתח להצלחה
אז מה עושים?
מאמרים
מאמרים
תגובות מילדים

 

English Books
Workbooks for children, parents, therapists and teachers to develop pre-writing and writing skills in hebrew and to enhance emotional intelligence in young children.
צרו קשר טופס הזמנה על המחברת עמוד הבית
כתיבה

משטרת הכתב

משטרת הכתבהנה תכנית עבודה רב-חושית, מטה-קוגניטיבית ואינטגרטיבית לשיפור קריאוּת כתב היד של ילדים. התכנית בנויה כהמשך לחוברת "נהנים לכתוב - בכתב: ראשית לימוד הכתב". משטרת הכתבמיועדת ליישום עם ילדים בשלב שלאחר רכישת מיומנות עיצוב אותיות כתב, אשר כתב ידם אינו קריא דיו. היא מורכבת משישה שלבים הבאים לשפר עיצוב אותיות, התארגנות על הדף ומהירות כתיבה תוך שמירה על איכות הביצוע לאורך הדף.

התכנית מתחילה בעבודה יחידנית ועוברת לעבודה קבוצתית, במטרה להשיג יישום של המיומנויות, שרכשו התלמידים בעבודה יחידנית, בתוך התפקוד בבית הספר. מבנה זה של התכנית בא לענות על פערים הנצפים לעתים קרובות בין כתב היד בעבודה יחידנית לבין הכתב במחברות הכיתה.


איורים: סופיה פולונסקי

בתחילתמשטרת הכתבהילדים, בתפקיד "שוטרים", עובדים על זיהוי נכון של כל מרכיבי הכתב (עיצוב תקין, ארגון הולם ומהירות מספקת), ורק לאחר מכן על שליפת מיומנויות אלו. תהליך זה מתבצע על ידי משימת בקרה ל"שוטרים" על כתבי יד של ילדים אחרים, ורק לאחריה - יישום בכתב היד שלהם עצמם. שיפור במהירות הכתב מושג רק לאחר שמיומנויות הכתב אוטומטיות, והמהירות אינה באה על חשבון הקריאות.

דוגמה 1: זיהוי כיוון כתב נכון על הדף

דוגמה 2: בדיקת הבנת המושגים

דוגמה 3: זיהוי שימוש נכון ברווחים

דוגמה 4: בניית תוכנית אימון אישי

דוגמה 5: תרגול כתיבת אותיות בכיוון הנכון

דוגמה 6: דף ביקורת לשמירת השגים גם בכיתה